Informacje o projekcie

REALIZACJA PROJEKTU ZAKOŃCZONA.

Projekt „Kolorowy Świat- żłobek w gminie wiejskiej Kutno” realizowany był przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Centrum Kształcenia w Kutnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Biuro projektu znajduje się przy ulicy Jagiełły 2, 99-300 Kutno w siedzibie Realizatora Projektu, czynne jest w dni robocze w godzinach 08.00-16.00, tel/fax: 24 253 37 42, adres e-mail: przedszkole@kolorowyswiatkutno.pl.

Okres realizacji projektu: 01.03.2017-28.02.2019.

Obszar realizacji: gmina Kutno (w województwie łódzkim powiat kutnowski).

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Głównym celem realizowanego projektu jest podjęcie lub powrót do aktywności zawodowej 15 osób (13K/2M) opiekujących się dzieckiem do lat 3, które zamieszkują na terenie gminy wiejskiej Kutno, dzięki zapewnieniu opieki nad ich dziećmi.

Grupę docelową stanowi 15 osób (13K/2M), które zamieszkują w gminie wiejskiej Kutno                             (województwo łódzkie), wychowują dziecko w wieku do lat 3, w tym: 8osób (6K/2M) pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo- w tym na urlopie wychowawczym) oraz 7 osób (7K/0M) pracujących, ale pozostających na urlopie rodzicielskim/macierzyńskim, które chcą powrócić do życia zawodowego po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka.

Za proces rekrutacji odpowiedzialny jest Koordynator projektu. Po analizie dokumentów zgłoszeniowych: regulamin projektu, karta zgłoszenia dziecka, Kadra projektu dokona wyboru grupy docelowej  w oparciu o niżej wymienione kryteria dostępu i punktowe, uwzględniające zasadę równości szans płci i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Wymagane kryteria dostępu wraz z dokumentacją, którą należy złożyć na potwierdzenie spełnienia warunków udziału:

- wiek dziecka do lat 3- oświadczenie na podstawie Karty zgłoszenia, do okazania akt urodzenia

- osoba zamieszkująca gminę wiejską Kutno- oświadczenie na podstawie Karty zgłoszenia

- brak zatrudnienia i /lub pozostawanie na urlopie wychowawczym bądź osoba pracująca przebywająca na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim- oświadczenie na podstawie Karty Zgłoszenia, jednakże w przypadku zakwalifikowania do udziału w  projekcie należy złożyć zaświadczenie potwierdzające status na rynku pracy

Dodatkowe kryteria punktowane:

- osoba samotnie wychowująca dziecko- 1 pkt- oświadczenie na podstawie Karty zgłoszenia

- rodziny, gdzie rodzic opiekujący się dzieckiem jest bez pracy- 1 pkt- oświadczenie na podstawie Karty Zgłoszenia, jednakże w przypadku zakwalifikowania do udziału w  projekcie należy złożyć zaświadczenie potwierdzające status na rynku pracy ( zaświadczenie z PUP)

- osoba niepełnosprawna- 1pkt- orzeczenie o niepełnosprawnosci

- wiek dziecka od 20 tygodni do 1 roku życia- 1 pkt- oświadczenie na podstawie Karty zgłoszenia, do okazania akt urodzenia

- kobieta- 1pkt- do okazania dowód osobisty

Rekrutacja odbędzie się w marcu 2017r.

Decyzja o zakwalifikowaniu do projektu zależeć będzie od ilości uzyskanych punktów, a  w przypadku jednakowej liczby punktów od dochodu na członka rodziny. W wyniku procesu rekrutacji zostanie stworzona lista rezerwowa i podstawowa. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie poinformowane zostaną telefonicznie. W przypadku rezygnacji rodzica/opiekuna dziecka z udziału w projekcie będzie możliwe przyjęcie nowego dziecka do żłobka z listy rezerwowej zgodnie z kryteriami rekrutacyjnymi lub po przeprowadzeniu dodatkowego naboru.

Warunkiem przystąpienia do projektu, oprócz spełnienia kryteriów dostępu i liczby punktów, będzie podpisanie deklaracji uczestnictwa oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Uczestnik projektu zobowiązany jest do złożenia deklaracji powrotu do pracy i przedstawienia w okresie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie zaświadczeń z zakładu pracy i w przypadku jej znalezienia przedstawienie podstawy zawarcia stosunku pracy (umowa o pracę/ zlecenie/dzieło/wpis do CEiDG).

Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych, codziennie od poniedziałku do piątku                        w godzinach 7.00-17.00 dla 15 dzieci.

W ramach realizacji projektu, 15 dzieci, bezpłatnie będzie uczestniczyć w każdych zajęciach edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych. Zajęcia dostosowane będą z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do każdego dziecka z uwzględnieniem ich potrzeb i upodobań oraz rozwoju psychomotorycznego dziecka właściwego dla jego wieku. Podczas zajęć wprowadzane będą elementy języka angielskiego, zajęcia z rytmiki i tańca, śpiewu, gimnastyki i tańca- po pół godziny każde. Zajęcia prowadzone również będą poprzez zabawy edukacyjno-wychowawcze oraz kształtowanie indywidualnych predyspozycji.  

Dzieci przyjęte do żłobka (15 dzieci) w ramach realizacji projektu dostawać będą 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad (zupa +II danie), podwieczorek.

 

Kontakt

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie

ul. Jagiełły 2, 99-300 Kutno

tel. 24 253 37 42, www.zdz-kutno.pl

Żłobek „Kolorowy Świat” Bielawki 35a/k. Kutna

tel. 795 131 757

www.kolorowyswiatkutno.pl, przedszkole@kolorowyswiatkutno.pl

Dokumenty - rekrutacji

 
 

Polecamy