Dodał: Anna Data: 15/11/2017 - 04:09:55
Status Żłobka Kolorowy Świat

  STATUT ŻŁOBKA KOLOROWY ŚWIAT

  ROZDZIAŁ I
  Postanowienia ogólne
  § 1
  Niniejszy Statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej treści „ Żłobkiem”, którego pełna nazwa brzmi: Żłobek Kolorowy Świat
  Organem prowadzącym Żłobek jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie.
  Siedziba Żłobka znajduje się na terenie Zakładu Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Kutnie , 99-300 Kutno , Bielawki 35a
  Nadzór sanitarno-epidemiologiczny nad placówką sprawują odpowiednie służby sanitarne w Kutnie.

  § 2

  Żłobek działa na podstawie:
  Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku od lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) zwanej dalej „Ustawą”;
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925);
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. 2011 nr. 69, poz. 368);
  Niniejszego Statutu.
  Żłobek Kolorowy Świat jest placówką niepubliczną.

   

  ROZDZIAŁ II
  Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji

  § 3
  Celem działania Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od 1 roku do lat 3. (od ukończenia 20 –tego tygodnia życia. Opieka może być sprawowana w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęce dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia.
  Liczba oddziałów uzależniona jest od zapotrzebowania środowiska oraz możliwości lokalowych warunkujących bezpieczeństwo i komfort pobytu dzieci.
  Oddziały dzieci zgrupowane są według zbliżonego wieku dzieci.
  § 4
  Do zadań Żłobka należy w szczególności:
  zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
  zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
  prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny, właściwych do wieku dziecka.
  wyżywienia zgodnie z normami fizjologicznymi.
  § 5
  Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych Żłobka:
  1. Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów Ustawy, w szczególności:
  1.1 troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych,
  1.2 wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
  1.3 zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
  1.4 troszczy się o rozwój umysłowy dziecka,
  1.5 kształtuje postawy społeczne,
  1.6 rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci,
  1.7 współdziała z rodzicami/opiekunami prawnymi pełniąc wobec nich funkcje doradczą i wspierającą działania wychowawcze,
  udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju
  2. w czasie pobytu dziecka w Żłobku oraz w trakcie zajęć poza obiektem, opiekę nad dzieckiem sprawuje właściwy personel Żłobka, który spełnia wymagania określone w Ustawie;
  na jednego opiekuna przypada 5-cioro dzieci do 1 roku życia lub 8-ro dzieci w wieku od 1 roku życia (zgodnie z przepisami Ustawy);
  dziecko przyjęte do żłobka podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu;
  w okresie wakacyjnym, a także w przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup żłobkowych przy zachowaniu zgodności z przepisami Ustawy;

  § 6
  Placówka realizując zaspokojenie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:
  dobrem dziecka,
  potrzebą wyrównania deficytów rozwojowych,
  koniecznością wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.

  ROZDZIAŁ III
  Organy żłobka
  § 6
  Organami żłobka są:
  Założyciel – Zakład Doskonalenia Zawodowego w warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie
  Dyrektor żłobka
  § 7
  Do zadań założyciela należy:
  nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez żłobek celów z założeniami statutu żłobka,
  podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu żłobka,
  zatrudnianie i zwalnianie dyrektora żłobka, opiekunów oraz kadry administracyjnej i obsługi,
  stała współpraca z dyrektorem żłobka
  obsługa administracyjno- księgowa żłobka
  ustalanie wysokości czesnego, stawki żywieniowej, terminu wpłat uiszczanych przez rodziców oraz opłat za dodatkowe zajęcia dla dzieci,

  Do zadań dyrektora żłobka należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczą, zdrowotną, administracyjną oraz merytoryczną żłobka,
  2. reprezentowanie żłobka na zewnątrz,
  3. opracowanie dokumentacji pedagogicznej – zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy żłobkowej,
  4. zapewnienie dzieciom i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w żłobku,
  5. nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez Żłobek celów z założeniami statutu Żłobka,
  6. ustalenie ramowego rozkładu dnia,
  7. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych opiekunów,
  8. gromadzenie informacji o pracy opiekunów w celu dokonywania oceny ich pracy,
  9. współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę żłobka,

   

  ROZDZIAŁ IV
  Organizacja Żłobka
  § 8
  Żłobek jest placówką opiekuńczo-wychowawczą oraz edukacyjną, zapewniającą opiekę i wychowanie dzieci od ukończenia 20-tego tygodnia życia do 3 roku życia.
  Żłobek jest czynny 12 miesięcy w roku, z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
  Oddziały Żłobka sprawują opiekę dzienna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.00
  Organizację pracy Żłobka w ciągu dnia określa rozkład dnia ustalony przez dyrektora Żłobka, który może w tej sprawie zasięgnąć opinii pracowników Żłobka.
  Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas i godziny posiłków, zajęć
  i zabaw w Żłobku oraz na świeżym powietrzu, odpoczynku, czynności higienicznych.
  Działania opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne są realizowane na podstawie miesięcznych planów opiekuńczo-wychowawczych obejmujących treści odnoszących się do wszechstronnego rozwoju dziecka i realizowane są przez udział w zajęciach ruchowych, konstrukcyjno – manipulacyjnych, plastycznych, dydaktycznych, tematycznych, umuzykalniających.
  Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności maja prawo do:
  właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego, uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej,
  akceptacji takimi, jakimi są,
  ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej lub zaniedbania ze strony dorosłych,
  poszanowania godności i własności osobistej,
  indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
  zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
  aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
  życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
  różnorodnego, bogatego w bodźce i poddające się procesom twórczym otoczenia,
  pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

   

   

  § 9

  W Żłobku nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców/opiekunów prawnych, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
  W Żłobku nie podaje się dzieciom leków.

  ROZDZIAŁ V
  WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI
  Rekrutacja oraz skreślenie dziecka z listy wychowanków
  § 10
  1. Podstawa zapisania dziecka do żłobka jest wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” i złożenie jej w podanym wcześniej przez dyrektora żłobka terminie, następnie wpłata stosownego czesnego.
  2. Przyjęcie dziecka do Żłobka następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o sprawowanie usług opieki nad dzieckiem zawartej pomiędzy stronami, tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (opiekunem prawnym ) a organem prowadzącym.
  3. Zawarcie Umowy jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do przestrzegania postanowień
  niniejszego statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Żłobka,

  § 11

  Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe oraz z alergią po wcześniejszym ustaleniu z Dyrektorem.
  Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok.
  Rodzic otrzymuje informację zwrotną o przyjęciu jego dziecka do Żłobka po zaksięgowaniu opłaty wpisowej.
  Dzieci do Żłobka przyjmowane są w miarę występowania wolnych miejsc w Żłobku. Po przekroczeniu maksymalnej liczby dzieci na liście głównej, dziecko może być wpisane na listę rezerwową. W przypadku, gdy z listy głównej zrezygnuje jakieś dziecko, wybierane jest pierwsze dziecko z listy rezerwowej.
  Rozwiązanie świadczenia usługi następuje w przypadkach przewidzianych umową.


  § 12
  Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora placówki w szczególności gdy rodzice (prawni opiekunowie):
  nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu żłobka
  i obowiązujących w placówce procedur,
  nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w placówce opłat – na zasadach zawartych w niniejszym statucie i zawartej umowie cywilno-prawnej,
  zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego i fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w placówce,
  nie zgłosili dyrektorowi lub opiekunowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności dziecka trwającej ponad 14 dni, a także wówczas gdy nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a pracownikami pedagogicznymi żłobka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie opieki i wychowania dziecka,
  dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci.
  ROZDZIAŁ V
  Zasady odpłatności
  § 13

  1. Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku składa się z:
  - opłaty stałej –nie podlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w placówce,
  - opłaty jednorazowej – wpisowego, bezzwrotnej przeznaczonej na potrzeby związane z funkcjonowaniem grup żłobkowych podczas całego pobytu dziecka w placówce
  - opłaty za wyżywienie, podlegające zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za dzień nieobecności dziecka w placówce w warunkach określonych w umowie.
  2. składniki opłat i ich wysokość ustala rokrocznie organ założycielski.
  3. opłatę stałą oraz opłatę za wyżywienie dziecka należy uiszczać do dnia 10 każdego miesiąca na konto placówki.
  4. opłatę bezzwrotną, jednorazową należy uiszczać podczas zapisu dziecka do żłobka i podpisania umowy z placówką.
  5. w przypadku nieterminowego uiszczania należności naliczane będą kary umowne za zwłokę.
  6.dopuszcz się możliwość zwolnienia rodzica z opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku w przypadku finansowania tych kosztów z innych źródeł np.EFS


  ROZDZIAŁ VI
  Postanowienia końcowe
  § 14

  1. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu, zostaje on:
  1.1 Zamieszczony na stronie internetowej placówki
  1.2 Zamieszczony na tablicy informacyjnej w placówce
  2. Regulaminy wewnętrzne obowiązujące w żłobku nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
  3. Statut został opracowany przez dyrektora żłobka (organ prowadzący).
  4. Zmian w statucie dokonuje dyrektor żłobka.
  5. Żłobek prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą.
  6. Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Kutno.

   

  Dokumenty - rekrutacji

   
   

  Galeria

  Polecamy