Dodał: Anna Data: 15/11/2017 - 04:12:19
Regulamin Żłobka Kolorowy Świat

  REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA „KOLOROWY ŚWIAT”
  – żłobek w gminie wiejskiej Kutno

  Żłobek „Kolorowy Świat” sprawuje opiekę nad zdrowymi dziećmi w wieku do lat 3, a w szczególnych przypadkach do ukończenia 4 roku życia.
  Warunkiem zapisania dziecka do żłobka jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłacenie wpisowego. Wpisowe jest jednorazowe i płatne przy zapisaniu dziecka do żłobka .
  Żłobek jest otwarty w dni robocze w godzinach od 7.00 do 17.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni zaplanowanych na dezynfekcję sal i zabawek .

  Głównymi zadaniami żłobka są:

  sprawowanie opieki nad wychowankami i zapewnienie im bezpiecznych warunków pobytu;
  wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, stosownie do jego wieku i możliwości;
  zapewnianie dzieciom możliwości przebywania w grupie rówieśniczej;
  rozwijanie zainteresowań, wspieranie uzdolnień i talentów dzieci;


  Żłobek pracuje zgodnie z poniższym harmonogramem:

  7.00 – 8.15 – przyjmowanie dzieci do żłobka, zabawy swobodne,
  8.15 – 8.30 – przygotowanie do śniadania
  8.30 – 9.00 - śniadanie, toaleta po śniadaniu
  9.00 – 10.00 – powitanie, gimnastyka, zabawy edukacyjne związane z tematem tygodnia
  10.00 – 11.30 – zabawy edukacyjne i rozwojowe oraz zabawy w ogrodzie
  11.30 – 12.00 – przygotowanie do obiadu
  12.00 – 13.00 – obiad
  13.00 – 14.30 - przygotowanie do leżakowania, odpoczynek
  14.30 – 15.30 – zajęcia dodatkowe wg planu tygodniowego (dla chętnych dzieci), zabawy edukacyjne dla pozostałych dzieci.
  15.30 – 16.30 – podwieczorek
  16.30 – 17.00 – zabawy plastyczne, zabawy swobodne

  Żłobek zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci powyżej pierwszego roku życia. Posiłki dostarczane są z firmy cateringowej. Wyżywienie może być również dostarczane przez rodziców, z zachowaniem odpowiednich norm żywieniowych.

  W żłobku występują następujące miejsca pracy: Dyrektor żłobka
  Opiekunka dziecięca (2 do 3 w zależności od ilości i wieku przyjętych dzieci) Pomoc opiekuna (1)

  Do zadań dyrektora żłobka należy:

  -sprawowanie nadzoru nad pracownikami żłobka,
  prowadzenie dokumentacji dzieci uczęszczających do żłobka,
  prowadzenie dokumentacji dotyczącej współpracy z Gminą Kutno,
  reprezentowanie żłobka na zewnątrz,
  organizowanie pracy żłobka,

  Do zadań opiekunki dziecięcej należy:

  sprawowanie opieki nad grupą dzieci,
  przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z grupą dzieci,
  dbanie o bezpieczeństwo podopiecznych,
  stosowanie zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych wobec podopiecznych,
  informowanie rodziców o zaobserwowanych postępach i nieprawidłowościach w rozwoju podopiecznych,
  współpraca z pozostałymi pracownikami żłobka,
  pomoc podopiecznym podczas spożywania posiłków,
  zabawa z podopiecznymi,
  utrzymywanie miejsca pracy w należytym porządku,


  Do zadań pomocy opiekuna należy:
  dbanie o czystość i porządek w pomieszczeniach żłobka, w szczególności w salach zabaw, toalecie i kuchni,
  pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych, takich jak: jedzenie, ubieranie się, korzystanie z toalety,
  rozstawianie leżaków do spania, przygotowywanie posiłków,
  wykonywanie innych czynności zleconych przez opiekunkę dziecięcą.

  Jedna opiekunka może sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci, a w przypadku, gdy w grupie jest dziecko poniżej 1 roku lub wymagające szczególnej opieki, nad maksymalnie 5 dzieci.

  Opiekunki współpracują z rodzicami dzieci poprzez wsparcie w ich wychowaniu, rozpoznawanie możliwości rozwojowych dzieci oraz ewentualnych dysfunkcji.

  Rodzice dziecka mają prawo do:

  uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka, - uzyskiwania porad i wskazówek od opiekunów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

  wyrażania i przekazywania pracownikom opinii na temat pracy żłobka i opieki pełnionej nad dzieckiem;


  Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

  przestrzeganie postanowień statutu i regulaminu żłobka oraz umowy zawartej ze żłobkiem;
  przyprowadzanie i odbieranie dziecka w godzinach pracy żłobka; rodzic lub upoważniona osoba powinna zgłosić się po dziecko najpóźniej o godz.17;
  przynoszenie ubranek na zmianę oraz środków do pielęgnacji dziecka,
  terminowe uiszczanie płatności;
  informowanie o przyczynach nieobecności dziecka;
  informowanie o wszelkich zmianach dotyczących miejsca zamieszkania, numeru telefonu, oraz innych ważnych danych na temat dziecka;
  niezwłoczne zawiadamianie żłobka o zdiagnozowanych zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

  Formy współpracy z rodzicami, realizowane przez żłobek to:

  strona internetowa żłobka - przekazywanie bieżących informacji na temat funkcjonowania
  żłobka;
  tablica ogłoszeń;
  zebrania;
  dni adaptacyjne
  kontakty indywidualne z Rodzicami;
  spotkania integracyjne, świętowanie ważnych dat, np. Święto Rodziny;

  Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane ze żłobka osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie, za okazaniem dokumentu tożsamości) upoważnione przez rodziców. Pisemne upoważnienie do odbierania dziecka ze żłobka przez inną osobę niż rodzic/prawny opiekun należy złożyć osobiście w żłobku. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do Umowy ze żłobkiem.

  Rodzice/prawni opiekunowie przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka w momencie odebrania dziecka z sali również w przypadku, gdy dziecko odbierane jest przez upoważnioną przez nich osobę.

  W przypadku choroby dziecka żłobek nie zapewnia opieki.

  Dziecka chorego i podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do żłobka. Dzieci np. zakatarzone,
  przeziębione, kaszlące i z temperaturą… nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
  Jeśli choroba zostanie stwierdzona w trakcie pobytu dziecka w żłobku, rodzice są zobowiązani niezwłocznie odebrać dziecko ze żłobka.
  Po przebytej chorobie we wskazanych sytuacjach, rodzic ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia dziecka.
  Personel Żłobka ma obowiązek odmówić przyjęcia dziecka do żłobka przyprowadzonego po chorobie bez zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego że dziecko jest już zdrowe i może uczęszczać do żłobka.
  Personel żłobka nie może podawać dzieciom żadnych leków, ani suplementów diety, ani
  stosować żadnych zabiegów medycznych, poza przypadkiem bezpośredniego ratowania życia.

  Dyrektor żłobka upoważniony jest do wprowadzania zmian w Regulaminie żłobka. O wszelkich zmianach rodzice/opiekunowie są na bieżąco informowani.

  Regulamin żłobka zostaje zamieszczony na tablicy ogłoszeń w żłobku.

  Zatwierdzony 3.04.2017 r.

   

  Dokumenty - rekrutacji

   
   

  Galeria

  Polecamy